Archive for Mai de 2011

ESTATUTS ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE l’ESCOLA POMPEU FABRA

Mai 31, 2011

 Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Pompeu Fabra, amb CIF núm.G58424920, inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia amb núm. 6445 està constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, perla Lleiorgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament perla Llei4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, ila Lleiorgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumeix els objectius següents:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

c) Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

 

Article 3

El domicili de l’associació queda fixat al número 19 del carrer Olesa de Barcelona, i el seu àmbit d’activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis i sòcies

Article 4

Poden ser socis o sòcies de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.

L’admissió de socis i sòcies és facultat dela Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels socis i sòcies:

a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit ala Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c) Elegir i ser elegits membres dela Junta Directiva.

d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

e) Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis i sòcies:

a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.

Article 6

Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president/a.

2. Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.

3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideixla Junta Directiva.

4. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 7

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions i separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

k)  Elegir els censors/ores de comptes

Article 9

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre Setembre i Desembre, ambdós inclusivament.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de més edat dela Junta. Hiha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix càrrec ala Junta Directiva.

4. El secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 11

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats/ades presents o representats.

2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 12

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció dela Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

1. Regeix, administra i representa l’associacióla Junta Directiva, que està composta pel president/a,  el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals representants de cadascuna de les comissions en què s’organitza l’AMPA. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres dela Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres dela Junta Directivaexerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 14

1. Els membres dela Junta Directivaexerceixen el càrrec durant un període de dos anys o cursos escolars , sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposin els motius

b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a membres de l’associació

d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

3. Les vacants que es produeixin enla Junta Directivas’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 15

1.La Junta Directivaté les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconeguila Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir les comissions de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquestes comissions projectin dur a terme.

j)  Nomenar els vocals dela Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada comissió de treball, a proposta dels mateixas comissions.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

1.La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada cada mes.

 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 17

1.La Junta Directivaqueda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb una antelació mínima de 24 hores i hi ha un quòrum de la meitat més un. Si per raons d’urgencia, es convoca amb una antelació inferior a aquell termini, caldrà garantir la comunicació amb tots els membre dela Junta.

2. Els membres dela Junta Directivaestan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3.La Junta Directivapren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

4. Qualsevol membre de plé dret podrà assistir a les reunions dela Junta Directivasense dret a vot. En cas de voler incorporar un tema a la reunió, caldrà que ho comuniqui prèviament.

Article 18

1.La Junta Directivapot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

Els acords dela Junta Directivas’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió dela Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.

 

 

 

 

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 20

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i dela Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com dela Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i dela Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General ola Junta Directiva.

2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més edat dela Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 21

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades perla Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 22

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General ila Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentarla Junta Directivai explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directivas’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta dela Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposila Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic comprendrà des de l’1 de Setembre fins el 31 d’agost de l’any següent.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

 

 

 

Article 29

Els/les censors/es de comptes són aquelles persones associades de ple dret a l’associació encarregades d’examinar i dictaminar l’estat dels comptes i el balanç econòmic de l’associació inmediatament abans de la presentació d’aquest documents a l’Assemblea General per a la seva aprovació. L’Assemblea General nomenarà 2 censors i el seu mandat serà d’1 any. El càrrec de censor/a de comptes és incompatible amb qualsevol càrrec dela Junta Directiva.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies,la Junta Directivanomena un instructor/a, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres dela Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades perla Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que dins l’àmbit territorial d’actuació de l’associació hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència dela Junta Directivasi l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Aquests estatuts han estat aprovats en Assemblea Extraordinària a Barcelona, a     de             de 2.011

 

 

LA SECRETÀRIA                                                          ELPRESIDENT

Menú migdia juny 2011 – AMPA 10/11-37

Mai 31, 2011

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu el menú previst per aquest mes de juny: pompeu fabra-juny

Segona convocatòria de fotografia “en Pompeu viatger”.

Mai 23, 2011

Ja s’apropa l’estiu, i com l’any passat, us demanem que ens envieu les fotos de les vostres vacances amb les samarretes que els alumnes de 6è han dissenyat durant aquests cursos.

Ja podeu fer-ho al compte de correu: pompeuviatger@gmail.com.

Publicarem les fotos més originals al primer butlletí del curs vinent.

Animeu-vos a participar-hi

Festa de la primavera

Mai 23, 2011

  Dissabte 04 de Juny

 

 

Reserveu-vos aquest dia per que ja ha arribat la festa de la Primavera. Pels que no sabeu de que us estem parlant, la Festa de la Primavera ens una festassa que ocupa tot el dissabte, organitzada per l’AMPA i gaudida per tots els que formem part de l’Escola Pompeu Fabra. Durant el dia es van desenvolupant un munt d’actes pels diferents racons de l’Escola, que van des d’una mena de traca final de les activitats extraescolars (teatre, rítmica…), fins a tallers, balls, bany d’escuma, i altres actes com la Trobada Musical i el Correfoc.

Un cop feta la presentació us informem de:

  • El programa, un cop l’haguem estructurat, ja us el farem arribar, però de moment, el 04 de juny, reservat.

 

  • Apunteu-vos a la Trobada Musical, on demostrarem les nostres qualitats musicals, a nivell de nens/nenes, pares/mares, avis/àvies i mestres i monitors.

 

  • Com cada any demanem la col·laboració dels pares i mares; sabem del cert que alguns de vosaltres sou prou manetes i habilidosos. Voldriem que muntessiu tallers i, així, en una o dues hores, transmetre les vostres habilitats als demés participants dela Festa.  Sapsfer, per exemple, papiroflèxia, escubidús, macramé, maquillatge, avions de paper,  o d’altres propostes ? Doncs et necessitem (no cal que vingueu sols, podeu convèncer més gent)

 

  • Si us plau, necessitem voluntaris per col·laborar en la festa de la Primavera, una festa preparada entre TOTS i gaudida per TOTS, sobretot pels vostres fills i filles. Hi ha una pila de coses per fer i on hi podeu donar un cop de mà!!!!  Si hi ha algú de vosaltres disposat a fer-ho, podeu contactar amb l’Anna Oliva o amb la Glòria (mare de la Xènia 2on i Ona P5) Gràcies, gràcies i gràcies…

 

 

 

T’HEM CONVENÇUT????. SÍ???? Doncs omple urgentment l’apartat que correspongui i dóna-li a l’Anna Oliva.

________________________________________________

 

 

 

VULL PARTICIPAR A LA TROBADA MUSICAL

Nom i curs _____________________________

Instrument _________________________Peça___________________

Telèfon on localitzar-te_____________________

 

 

 

 

VULL MUNTAR UN TALLER

Nom i cognoms _____________________________

Taller ____________________________________

Telèfon per poder coordinar horari, materials, _________________

Us seguirem informant…

                                                                    COMISSIÓ DE CULTURA

                                                                                              I FESTES

AMPA CEIP POMPEU FABRA        c/Olesa, 19         08027-Barcelona           Telf. 934086616

Els Patis de Sant Andreu.

Mai 4, 2011

El passat 2 d’ abril, com ja sabeu, es va celebrar una gran festa per inaugurar l’esdeveniment de portes obertes dels patis de Sant Andreu.

Va ser un gran èxit, el pati de l’escola estava de gom a gom, tots es van animar a fer les activitats proposades, els nens es van quedar embadalits amb la narració de contes, la colla castellera Jove de Barcelona ens van fer una demostració i ens van ensenyar la tècnica de col·locar-nos per realitzar el castell, varem tenir ball de sardanes.

Per finalitzar la festa, una bona xocolatada que estava realment deliciosa, molts varem prendre més d’un got.

Sortida al Pantà de Collserola diumenge 8 de maig

Mai 1, 2011

El proper diumenge dia 8 organitzem una sortida al Pantà de Vallvidrera.

Aquest pantà es va innagurar l’any 1864 i tenia com a objectiu subministrar aigua al municipi de Sarrià. Avui en dia és una zona protegida on es crien diferents amfibis; sobretot granotes i tritons, també hi ha ànecs.

Sortirem de l’escola a les 10.00h, i anirem amb els Ferrocarrils Catalans  fins l’Abaixador de Vallvidrera. A partir d’aquest punt tenim una caminadeta de  20 ó 30 minuts. És un camí molt fàcil i adequat per als nens i nenes de totes les edats.

A més del pantà, visitarem la caseta del vigilant on hi ha una petita exposició.

Anirem a dinar a l’àrea de lleure Santa Maria de Vallvidrera. És un lloc ideal tant per dinar, com per jugar. Porteu-vos entrepans i carmanyoles, hi ha un petit “xiringuito” per poder comprar-hi begudes.

Ens veiem diumenge